NABÍDKA PRACÍ

Projekční a inženýrská činnost

Projekty:    

vodohospodářských staveb:
   (úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovodní řady, kanalizační řady – gravitační i tlakové, bazény)
administrativních staveb
sportovních staveb a bazénů
obytných staveb
plynofikace

Zpracováváme:    

Technickoekonomické studie s vyhodnocením investičních a provozních nákladů variantních řešení zásobování obcí vodou a typy odkanalizování, projekty pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, prováděcí projekty

Projednáváme:    

územní rozhodnutí
stavební povolení

Spolupracujeme při projednání dotací